Až 50% extra zľava,kliknite tu získať kód kupónu

ZMLUVNÉ PODMIENKY

----

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje South River International Group Co., Ltd.. Na celej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na South River International Group Co., Ltd.. South River International Group Co., Ltd. ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých dostupných informácií, nástrojov a služieb. z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo zakúpením niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente a/alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov lokality vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Zmluvné podmienky. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje pridané do aktuálneho obchodu budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 1 – PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

Vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste dosiahli plnoletosť vo svojom štáte alebo provincii bydliska alebo že ste plnoletí vo svojom štáte alebo provincii bydliska a dali ste nám svoj súhlas s tým, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy ani vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Váš obsah je počas prenosu cez siete vždy šifrovaný.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe ani žiadny kontakt na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej je služba poskytnuté bez nášho výslovného písomného povolenia.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že ánovašu zodpovednosť za sledovanie zmien na našej lokalite.

ODDIEL 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť či obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (ak sú k dispozícii)

Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej lokality. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ FAKTURÁCIE A INFORMÁCIÍ O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailu a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho úsudku zrejme zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Viac podrobností nájdete v našich pravidlách vrátenia.

ODDIEL 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo súvisiacej s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom lokality je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov príslušnou treťou osobou a súhlasíte s nimi -poskytovatelia strany.

V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej lokality ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

ODDIEL 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody ani škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami uskutočnenými v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť odošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, prostredníctvom e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré prepošlete nás. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje akékoľvek duševné vlastníctvo strany alebo tieto Zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných či vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA

Na našej stránke alebo v službe sa občas môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). .

Nezaväzujeme sa aktualizovať, dopĺňať alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. V Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nie je aplikovaný žiadny konkrétny dátum aktualizácie alebo obnovenia, ktorý by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základepohlavie, sexuálna orientácia, náboženstvo, etnická príslušnosť, rasa, vek, národnostný pôvod alebo zdravotné postihnutie; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, zámienku, pavúk, preliezať alebo zoškrabovať; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez toho, aby sme vás o tom informovali.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo je nami výslovne uvedené) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitné, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.

V žiadnom prípade nebudú South River International Group Co., Ltd., naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu , nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už sú založené na zmluva, delikt (vrátane nedbanlivosti), objektívna zodpovednosť alebo inak, vyplývajúce z vášho používania akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo z akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane , ale nie výlučne, akékoľvek chyby alebo vynechania v akomkoľvek obsahu alebo akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby , aj keď boli upozornení na ich možnosť ilnosť. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť South River International Group Co., Ltd. a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov , dodávatelia, stážisti a zamestnanci, bez akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vykonanej akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto Podmienok poskytovania služieb alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkazom, alebo vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymáhateľná časť bude považované za oddelené od týchto Zmluvných podmienok, takéto rozhodnutie neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo ak máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a zostane zodpovedný za všetky sumy splatné do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám môže zamietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

To, že neuplatníme alebo nepresadíme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, nebude znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií zmluvných podmienok).

Akékoľvek nejednoznačnosti vo výklade týchto Zmluvných podmienok sa nebudú vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Hong Kongu.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej lokalite. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok nám pošlite na adresu [email protected].